Przy współpracy z Urzędem Gminy Łubniany w bieżącym roku zatrudnieni pracownicy dotychczas wykonali roboty na odcinkach rowów o łącznej długości ok. 6 km.  Rowy znajdowały się w zróżnicowanym stanie technicznym. Prace obejmowały: odmulanie, wykaszanie, odkrzaczanie oraz porządkowanie terenu rowów.  Melioranci do prac kierowani są w zależności od potrzeb spółki, a także na podstawie zgłaszanych uwag Delegatów i Sołtysów w zakresie stanu technicznego rowów. Dotychczas prace były wykonywane na terenach miejscowości: Biadacz, Kępa, Luboszyce, Łubniany, Grabie, Kobylno, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa i Masów. Na dzień dzisiejszy pracownicy zostali skierowani na teren m. Łubniany do prac polegających na wykaszaniu i wygarbianiu porostów rowu melioracyjnego R-D i R-D-3.

Poniżej zdjęcia niektórych odcinków rowów objętych pracami konserwacyjnymi wykonanych przez meliorantów.