“RODO”

Wdrożenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Spółka Wodna w Łubnianach z siedzibą w Łubnianach ul. Opolska 104, kod pocztowy 46-024,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach można uzyskać za pomocą adresu e mail: iodo.gsw.lubniany@gmail.com,

3. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Spółkę Wodną w Łubnianach ustawowych zadań publicznych,określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez Gminną Spółkę Wodną w Łubnianach zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.),

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

· prawo dostępu do własnych danych osobowych;

· prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

· w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

· w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

· mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych wymagane jest ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.