Wyróżnienia

W dniu 08.04.2016 r. Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach odebrał wyróżnienie “Animatora” dla tut. spółki wodnej za sprawne i efektywne przeprowadzenie reaktywacji spółki wodnej. O wyróżnieniu i sposobnie jego przyznawania można dowiedzieć się więcej w niżej podanym linku:

http://lodzk.opole.pl/animator-2/

Dzięki temu wyróżnieniu można śmiało stwierdzić, iż efekty funkcjonowania tut. spółki wodnej oraz potrzeba jej istnienia zostały zauważone nie tylko przez osoby bezpośrednio korzystające z urządzeń i działalności spółki wodnej.

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ W ŁUBNIANACH I JEJ REAKTYWACJI

Data powstania spółki wodnej tj. od pierwszego wpisu do katastru: 18 czerwca 1977 r.


Długość urządzeń wodnych utrzymywanych przez spółkę wodną, która ujęta jest w ewidencji spółki: ok. 130 km. 


Podstawa prawna działalności spółki wodnej: STATUT GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W ŁUBNIANACH (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 1/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.).


1. Cele spółki wodnej (na podstawie statutu):
    a. Wykonanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
    b. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania.
    c. Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych.
    d. Stała poprawa stosunków wodnych oraz racjonalna gospodarka wodna na gruntach ornych i użytkach zielonych zmeliorowanych poprzez wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

2. Dodatkowe cele:
    a. Wykonywanie niezbędnych konserwacji urządzeń wodnych na podstawie bieżących zgłoszeń i uwag mieszkańców.
    b. Reprezentowanie mieszkańców gminy Łubniany w zakresie poprawy stosunków wodnych przed innymi organami (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządy dróg, Starostwo Powiatowe).
    c. Odtwarzanie urządzeń wodnych niebędących w ewidencji, a niezbędnych dla prawidłowego utrzymania stosunków wodnych.
    d. Propagowanie wśród mieszkańców idei o niezbędności utrzymania sieci urządzeń wodnych służących do zachowania na gruntach prawidłowych stosunków wodnych, które przyczyniają się do ogólnego rozwoju gminy.

Reaktywacja spółki wodnej.

Rok 2010 pokazał, że na terenie gminy niezbędny jest organ, który byłby odpowiedzialny za utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowych niezależnie, czy takowy obiekt znajdowałby się na terenach prywatnych, czy też na gruntach należących do skarbu państwa, czy też na gruntach o nieuregulowanej formie własności.

W 2011 r. z inicjatywy Wójta Gminy Łubniany Pana Krystiana Baldy podczas zebrań wiejskich odbyły się wybory na delegatów do spółki wodnej z poszczególnych sołectw. W związku z tym wybrano następujące osoby:

1. Biadacz
Sosna Krzysztof
Kulik Marcin

2. Brynica
Narowski Andrzej
Drost Damian
Woźnica Rudolf

3. Dąbrówka Łubniańska
Duda Józef
Trela Agnieszka
Bertram Piotr

4. Grabie
Fila Jan 

5. Kobylno
Marud Grzegorz
Dybala Franciszek 
Moryc Gerard

6. Jełowa
Pasoń Alfred
Synowski Józef
Torka Krystian
Buchta Krzysztof
Bensz Teodor

7. Kępa
Panek Hubert
Sznotala Dariusz

8. Kolanowice
Góra Marta
Joniec Teodor

9. Luboszyce
Michałowski Marek
Kowolik Sebastian

10. Łubniany
Buchta Ryszard
Gibas Władysław
Kałuża Maria
Moczko Józef

11. Masów
Górka Sławomir

Z wybranych delegatów wyłoniono w głosowaniu Zarząd spółki, który zgodnie z statutem, nie otrzymywał i nie otrzymuje wynagrodzeń za pracę na rzecz spółki. Członkowie Zarządu ukonstytuowali się następująco:
1. Ryszard Buchta – Przewodniczący Zarządu;
2. Krzysztof Sosna – Zastępca Przewodniczącego Zarządu;
3. Marta Góra – Sekretarz Zarządu;
4. Rudolf Woźnica – członek Zarządu;
5. Gerard Moryc – członek Zarządu.

Zarząd w tej formie pozostał przez cały statutowy okres kadencji tj. 5 lat i zawsze jednogłośnie Walne Zgromadzenie Delegatów udzielało mu absolutorium.

Pierwsze działania nowego Zarządu spółki wodnej:

1. Inwentaryzacja urządzeń wodnych w terenie.
Inwentaryzacja polegała również na zbieraniu uwag od rolników i mieszkańców gminy w zakresie lokalizacji mocno zaniedbanych i już niewidocznych w terenie urządzeń.

2. Zaktualizowanie map.
Na podstawie starych map spółki wodnej oraz w oparciu o uwagi właścicieli gruntów utworzono nową ewidencję głównie w wersji elektronicznej, co pozwoliło na sprawniejsze posługiwanie się mapami. Ponadto w tym okresie utworzono stronę internetową spółki wodnej w celu lepszego informowania mieszkańców gminy Łubniany i właścicieli gruntów na temat działalności spółki.
Po kilkunastu latach zaniedbań i braku utrzymywania urządzeń wodnych doszło do dużego zdekapitalizowania tychże obiektów. Koszty konserwacji, a głównie odtwarzania były bardzo wysokie. Większość urządzeń porastały drzewa i zakrzaczenia uniemożliwiające swobodny spływ oraz utrudniały konserwację. Dzięki dużej pomocy Urzędu Gminy w Łubnianach i przychylności Wójta w początkowej fazie reaktywacji spółki wodnej poprzez partycypowanie Gminy Łubniany w kosztach robót konserwacyjnych, już w latach 2011-2012 były widoczne pierwsze efekty prac w tym zakresie. Dzięki temu znaczna część mieszkańców mogła zauważyć pierwsze korki nastawione na osuszanie terenów w celu poprawy stosunków wodnych. Wspólne działania przyczyniały się do wzrostu ściągalności składek na rzecz spółki wodnej.

OGÓLNE PODSUMOWANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W ŁUBNIANACH ZA OKRES 2011-2015

Prace zlecone przez Zarząd spółki wodnej:

RokDługość urządzeń wodnych objęta utrzymaniem [m]Koszty utrzymania [zł]
2011Działania inwentaryzacyjne, zapoczątkowanie pobierania składek.
201219 06159 426
201347 640120 291
201434 300112 511
201543 883162 285
Ogółem144 883454 513

Podczas reaktywowania spółki wodnej początkowe koszty prac konserwacyjnych na terenach gminnych przejęła Gmina Łubniany. W 2011 r. z własnego budżetu wydała ok. 43 tys. zł na pilne i najbardziej zaniedbane obiekty, których łączna długość wynosiła ok. 7 km.

Prace zrealizowane przy współpracy z Urzędem Gminy Łubiany i Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu poprzez okresową organizację robót publicznych. Średni czas zatrudnienia jednego pracownika wynosił ok. 4 miesięcy, w tym znaczną cześć wynagrodzenia melioranta pokrywało dofinansowanie z Urzędu Pracy. W związku z tym spółka wodna otrzymała w tym zakresie w latach 2012-2015 dofinansowanie w wysokości ok. 55 tys. zł.

RokŁączna ilość zatrudnionych pracowników przez UG i GSWOgólna długość urządzeń wodnych objętą wyłącznie dzięki robotom publicznym [m]Otrzymane dotacje na zatrudnienie meliorantów w spółce wodnej [zł]
20126710720682
20134809717763
20143802710514
20152105175751
Ogółem153374854711

Dzięki sukcesywnej i bieżącej konserwacji urządzeń wodnych oraz doposażeniu pracowników maleją koszty utrzymania, co umożliwia wykonanie większego zakresu robót mniejszą ilością pracowników.

Uzyskane dotacje. Dzięki odpowiednio wysokiej ściągalności składek na rzecz spółki wodnej w ubiegłym roku (2015) spółka otrzymała dotację z budżetu województwa i powiatu na kwotę ok. 45 tys. złotych. W bieżącym roku również spółka wodna ma otrzymać dotację Starostwa Powiatowego w wysokości 15,5 tys. zł. Natomiast o dotację z budżetu województwa będzie starać się w najbliższych miesiącach.

Podsumowanie współpracy Gminnej Spółki Wodnej w Łubianach z innymi organami tj. głównie z Urzędem Gminy Łubniany w zakresie utrzymania urządzeń wodnych w okresie lat 2011-2015 w rozbiciu na poszczególne sołectwa:

Lp.MiejscowośćŁączna długość odcinków objęta utrzymaniem w okresie 2011-2015 [m]Łączne koszty wykonanych prac [zł]
1.Biadacz1743870698
2.Brynica31684169217
3.Dąbrówka Łubniańska2017638417
4.Grabie45138889
5.Jełowa38932153144
6.Kępa10791138317
7.Kobylno594028456
8.Kolanowice422022251
9.Luboszyce2195775195
10.Łubniany55416104517
11.Masów401412355
Suma215 080821 456

Uśredniając należy wskazać, że GSW w Łubnianach z pobranych składek, otrzymanych dotacji oraz w ramach zatrudnionych z Urzędu Pracy meliorantów utrzymywała urządzenia wodne na łącznym odcinku ok. 35, 7 km na rok. Natomiast uwzględniając również w tym zakresie działalność Gminy Łubniany, średnia długość utrzymywanych urządzeń na terenie gminy Łubniany wynosiła do ok. 43 km na rok.