Statut GSW

STATUT

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W ŁUBNIANACH

(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 1/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.)

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1

1.      Spółka wodna nosi nazwę: „Gminna Spółka Wodna w Łubnianach” zwana dalej „Spółką”.

2.      Siedzibą Spółki jest Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany.

3.      Wykaz członków Spółki określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

4.      Spółka działa na terenie gminy Łubniany, obejmuje sołectwa: Kępa, Luboszyce, Biadacz, Masów, Łubniany, Kolanowice, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa, Kobylno i Grabie.

5.      Spółka zostaje utworzona na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Spółka jest osobą prawną. Osobowość prawną Spółka nabyła w dniu uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniu statutu.
 2. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 3. Członkowie nie odpowiadają za zobowiązania Spółki.

§ 3

Nadzór i kontrolę na działalnością Spółki sprawuje Starosta Opolski zwany w dalszej części statutu Starostą.

Rozdział II

Cele i zadania Spółki oraz środki do ich osiągania

§ 4

Celem Spółki jest:

Wykonanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania.

Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych.

Stała poprawa stosunków wodnych oraz racjonalna gospodarka wodna na gruntach ornych i użytkach zielonych zmeliorowanych poprzez wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

§ 5

Do osiągnięcia celów Spółki służą:

      1.  Składki pieniężne i inne świadczenia członków.

      2.  Wykonywanie zadań statutowych przez członków Spółki.

      3.  Zlecenia wykonywania zadań firmom specjalistycznym.

      4.  Pomoc udzielana przez Państwo w formie dotacji podmiotowych z budżetu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej z budżetu jednostki udzielonej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 6

 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków Spółki, ustalane są w wysokości niezbędnej dla wykonywania planowanych na dany rok zadań Spółki.
 2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków w związku z działalnością Spółki.
 3. Miarą korzyści, o których mowa w ust. 2 jest powierzchnia gruntów członka położonych w obszarze objętym działalnością Spółki wyrażona w ha fizycznych.
 4. Wysokość i sposób naliczania składek uchwala corocznie Walne Zgromadzenie.

§ 7

 1. Kwoty składek, terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń dla poszczególnych członków Spółki wyznacza Zarząd na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Ściąganie składek członkowskich należy do Zarządu Spółki.
 3. Nie opłacone w terminie składki członkowskie podlegają egzekucji wraz z należnymi odsetkami. Do egzekucji stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.
 4. Zarząd Spółki może na wniosek członka zamienić jego składkę na odpowiadające jej świadczenia.

Rozdział III

Członkowie Spółki

§ 8

1.      Członkami Spółki są osoby fizyczne i prawne korzystające z urządzeń Spółki.

2.      Przyjęcie nowych osób w poczet członków Spółki następuje:

a)      na wniosek zainteresowanego, w drodze uchwały Zarządu Spółki zwykłą większością głosów.

3.      Wykluczenie członka ze Spółki następuje:

a)      na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu Spółki zwykłą większością głosów,

b)      wobec rażącego naruszenia obowiązków statutowych przez członka spółki w drodze uchwały Zarządu Spółki zwykłą większością głosów.

4.      Następca prawny członka Spółki wstępuje w jego prawa i obowiązki.

§ 9

Członek Spółki ma:

1.      Czynne i bierne prawo wyborcze do organu Spółki.

2.      Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki oraz zgłaszaniu wniosków.

3.      Wyboru i odwoływania członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4.      Możliwość uzyskania od organów Spółki informacji i porad w zakresie statutowej działalności Spółki.

§ 10

Członek Spółki obowiązany jest do:

1.      Stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów Spółki w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nie zadań.

2.      Terminowego opłacania składek członkowskich oraz do wykonywania innych świadczeń na rzecz Spółki.

3.      Współpracy z organami Spółki.

4.      Zgłaszania wniosków i podejmowania działań zmierzających do usprawnienia pracy Spółki i realizacji jej celów.

5.      Umożliwienia wykonywania na jego gruntach prac niezbędnych do realizacji zadań Spółki – rozumiane jako ograniczenie praw członków dot. ich gruntów niezbędne do wykonania zadań Spółki.

§ 11

Członek Spółki oraz inna osoba fizyczna lub prawna zobowiązana jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach melioracji szczegółowych.

Rozdział IV

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

1.      Walne Zgromadzenie Członków,

2.      Zarząd,

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Jeżeli liczba członków Spółki przekracza 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Delegatów. W przypadku zmniejszenia ilości członków do 100 i mniej, Walne Zgromadzenie Delegatów zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Delegaci wybierani są przez członków Spółki na zebraniach, organizowanych w jednostkach administracyjnych (wsiach) położonych na terenie działania Spółki w liczbie zgodnej z ust. 3.
 3. Liczba delegatów w poszczególnych wsiach (jednostkach administracyjnych) powinna być proporcjonalna do długości rowów w tych wsiach i wynosić odpowiednio:

a)      Kępa – 2,

b)      Luboszyce – 3,

c)      Biadacz – 2,

d)      Masów – 1,

e)      Łubniany – 4,

f)       Kolanowice – 2,

g)      Brynica – 5,

h)      Dąbrówka Łubniańska – 3,

i)        Jełowa – 5,

j)        Kobylno – 3,

k)      Grabie – 1.

 1. Delegaci wybierani są na okres wspólnej kadencji organów Spółki z tym, że wyborcy mają prawo odwołać delegata w czasie kadencji i wyboru na jego miejsce innego delegata.
 2. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów każdy delegat posiada jeden głos.

Rozdział V

Walne Zgromadzenie Spółki

§ 14

I. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1)      uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu, w którym można upoważnić zarząd do zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej wysokości;

2)      uchwalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki;

3)      wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie zarządowi absolutorium;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki wodnej;

6)      uchwalanie zmian statutu spółki wodnej;

7)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek wodnych;

8)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną, albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek;

9)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania likwidatorów;

10)  zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej;

11)  podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.

II. Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu Spółki.

§ 15

1.  Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się w formie obwieszczenia umieszczonego w siedzibie Spółki i w miejscach zwyczajowo przyjętych w każdym sołectwie objętym działalnością Spółki, a w przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia Członków Walnym Zgromadzeniem Delegatów, delegatom są doręczane pisemne imienne zawiadomienia, w których podawany jest termin, miejsce i porządek obrad. Na wniosek delegata zawiadomienie może być wysłane w formie elektronicznej.

3.  Zawiadomienie powinno być doręczone najpóźniej 14 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółki, Zarząd  zawiadamia Starostę oraz zaproszonych gości, którzy mogą uczestniczyć w obradach bez prawa głosu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu, rozwiązaniu Spółki, połączeniu z inną Spółką lub podziału Spółki, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Spółki.

6. Walne Zgromadzenie Członków Spółki wybiera przewodniczącego zebrania, który powołuje protokolanta.

7. Protokoły, uchwały i inne dokumenty Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i protokolant obrad.

8. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej, Starosty lub co najmniej ¼ członków Spółki.

9. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej 50% Członków, może być ono powtórzone w drugim terminie, które może się odbyć tego samego dnia. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość przybyłych członków.

10.  Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.

 

Rozdział VI

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej

§ 16

 1. Zarząd Spółki wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Spółki wchodzą:

a)      przewodniczący,

b)      zastępca przewodniczącego,

c)      członkowie (w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie na daną kadencję).

§ 17

Zarząd Spółki wybierany jest spośród członków Spółki na okres 5 lat w liczbie 3 lub 5 osób. W przypadku, gdy członek Zarządu wystąpi ze Spółki lub zostanie wykluczony z członkostwa, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Zarządu na wspólną kadencję Zarządu.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

§ 18

Do właściwości Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych organów,  a w szczególności:

1.      Przygotowywanie materiałów i wniosków na Walne Zgromadzenia.

2.      Nadzór nad wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń Spółki.

3.      Egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz Spółki od jej członków.

4.      Prowadzenie rachunkowości Spółki.

5.      Przyjmowanie w drodze uchwały nowych członków Spółki.

6.      Wykluczanie w drodze uchwały dotychczasowych członków Spółki.

7.      Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

8.      Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Spółki.

9.      Sporządzanie planu pracy i planu finansowego (budżetu) na dany rok w formie propozycji uchwały dla Walnego Zgromadzenia.

10.  Zaciąganie kredytów lub pożyczek bankowych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

11.  Zawieranie umów o dostawę sprzętu i materiałów oraz wykonanie prac niezbędnych do osiągnięcia celów Spółki.

12.  Przedkładanie uchwał organów Spółki Staroście w terminie 7 dni od dnia ich przyjęcia.

13.  Zgłaszanie następujących danych do katastru wodnego:

a) nazwy, siedziby, adresu i przedmiotu działania Spółki,

b) imion i nazwisk członków Zarządu oraz sposobu reprezentowania Spółki,

c) czas trwania Spółki,

d) dane dotyczące decyzji Starosty o zatwierdzeniu statutu,

e) wszelkie zmiany powyższych danych.

14.  Wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz Spółki dla osób nie będących jej członkami.

§ 19

 1. Zarząd Spółki zwoływany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.
 2. Obrady Zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego pod nieobecność przewodniczącego (przewodniczący posiedzenia).
 3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej lub inni goście, których Zarząd uzna za pożądany.

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki Wodnej upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu przy czym jednym z nich musi być przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

§ 21

 1. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.  Wniosek w tej sprawie musi złożyć co najmniej 20 członków Spółki. Uchwały Zgromadzenia w tym przedmiocie zapadają zwykłą większością głosów na zasadach ogólnych dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. W przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd prawa lub statutu Starosta może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd, wyznaczając osobę pełniącą jego obowiązki.
 3. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja Starosty o rozwiązaniu Zarządu stała się ostateczna, osoba  wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest obowiązana zwołać  Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu.
 4. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu, Starosta może ustanowić w drodze decyzji Zarząd Komisaryczny Spółki, na czas oznaczony nie dłuższy niż rok.
 5. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 6. Z posiedzenia Zarządu Spółki sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 22

1.      Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Spółki.

2.      Komisja składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółki na okres 5 lat.

3.      Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wniosek o odwołanie musi być złożony przez co najmniej 20 członków, zwykłą większością głosów na zasadach ogólnych dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany spośród członków Komisji.

4.      Członkowie Zarządu Spółki nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.

§ 23

Do zadań Komisji Rewizyjnej należą w szczególności :

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje gospodarkę finansową Spółki Wodnej co najmniej raz w roku, przed Walnym Zgromadzeniem i przedstawia wyniki tej kontroli Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania.
 2. Komisja zawiadamia Zarząd Spółki oraz Starostę o uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie podejrzenia zaistnienia przestępstwa także organy ścigania.
 3. Kontrola działalności Spółki oraz urządzeń eksploatowanych przez Spółkę.
 4. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonej kontroli na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym także wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 24

1.      Komisja może powołać na koszt Spółki:

a)      biegłego księgowego do zbadania dokumentów finansowo-księgowych,

b)      biegłego z zakresu melioracji i urządzeń wodnych do zbadania stanu obiektów administrowanych przez Spółkę.

2.      Biegli wynagradzani są na koszt Spółki, a wysokość tego wynagrodzenia określana jest każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy biegłym a Komisją Rewizyjną.

§ 25

 1. Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz Spółki.

Rozdział VIII

Nadzór, kontrola nad działalnością Spółki

§ 26

 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedłożenia Staroście uchwał organu Spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
 2. Uchwały organów Spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka w drodze decyzji Starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.
 4. Decyzja, o której mowa w ust.2 jest ostateczna. Spółka której uchwała została uchylona może zwrócić się do Starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rozdział IX

Rozwiązywanie Spółki Wodnej

§ 27

1.      Spółka może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia z tym, że uchwała taka musi być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Spółki. Wniosek o rozwiązanie spółki musi złożyć co najmniej 20 członków Spółki.

2.      Spółka Wodna może być rozwiązana przez Starostę, w drodze decyzji, jeżeli:

a)      działalność Spółki narusza prawo lub statut, albo

b)      upłynął termin, na jaki został ustanowiony Zarząd komisaryczny, o którym mowa w §21 ust. 4 niniejszego statutu,

c)      liczba członków jest mniejsza niż 3.

3.      Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.  okresie tego postępowania Spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów: „w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

4.      Likwidatorem Spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5.      W przypadku rozwiązania Spółki na podstawie decyzji Starosty wyznacza on likwidatora.

6.      Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Spółki i podejmuje w imieniu Spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.

7.      Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki, wysokość wynagrodzenia ustala Starosta.

8.      Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub Statucie Spółki.

9.      Zarząd oraz likwidator obowiązani są do przesłania Staroście uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w likwidacji zatwierdzającej ostateczne rachunki i sprawozdania likwidatora. Po otrzymaniu tej uchwały Starosta występuje z wnioskiem o wykreślenie Spółki z katastru wodnego.

Niniejszy Statut zastępuje Statut Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, który został zatwierdzony decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW.6212-2/07 z dnia 30.03.2007 r.

Gminna Spółka Wodna w Łubnianach została wpisana do Katastru Wodnego prowadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pod numerem RWWw-SW-183.