Obowiązki i odszkodowania

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) cyt. “Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.”

Z powyższego tytułu, gdy urządzenie wodne nie jest objęte działalnością spółki wodnej – obowiązki utrzymania urządzenia wodnego spoczywają na właścicielu gruntu. Na terenie gminy Łubniany tut. spółka wodna będzie wyłączać z działalności odcinki urządzeń wodnych, których właściciele gruntów nie są członkami spółki wodnej lub rażąco łamią jej statut.

Z faktu “przywrócenia” obowiązku utrzymania urządzenia wodnego do właściciela gruntu następuje również scedowanie tą drogą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub utracone korzyści w opisanej kwestii. Podstawą do wniesienia roszczeń względem właściciela gruntów, na którym umiejscowione jest urządzenie wodne nienależycie utrzymane – stanowi art. 361 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wymieniony artykuł mówi, iż cyt. ” zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”. W myśl tego cyt. “naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

W kontekście wyżej cytowanego prawa Zarząd tut. spółki wodnej na niniejszej stronie będzie publikował numery działek z urządzeniami wodnymi nieobjętych działalnością tut. spółki wodnej, co ułatwi ewentualnym osobom poszkodowanym rościć naprawienie strat z tytułu nienależytego utrzymania urządzeń wodnych.