Dnia 19.12.2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Łubniany. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż na godz. 18.00 Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi.

Na posiedzeniu Przewodniczący Zarządu GSW Pan Ryszard Buchta przedstawił sprawozdanie z działalności spółki wodnej za rok 2012. Z sprawozdania wynika, że przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych o nr ewidencyjnych na odcinkach: R-D-1 w m. Łubniany – 2652 m; R-H-1, R-I w m. Dąbrówka Łubn. – 1920 m; R-4, R-K-1, R-K-5 w m. Kobylno – 715 m; R-C-1, R-2 w m. Grabie – 808 m, R-I-5, R-I-20, R-J-1 w m. Jełowa – 2030 m; R-B w m. Luboszyce – 1400 m; R-B, R-B-4, R-B-2 w m. Brynica – 4381 m; R-1-s w m. Kępa – 1230 m; R-E w m. Kolanowice – 515 m, R-D-3 w m. Biadacz – 1195 m. Łączna długość rowów objętych robotami wyniosła ok. 16900 m. Ilość robót zleconych na terenie danej wsi była proporcjonalna do środków pieniężnych zebranych na jej terenie. Dodatkowo Zarząd GSW w koordynacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu w ramach robót publicznych od dnia 16.04.2012 r. zatrudnił dwóch pracowników na stanowisku melioranta. Pracownicy spółki współdziałali z dwoma meliorantami zatrudnionymi w tut. Urzędzie Gminy. Wykonywali oni pracę na terenach każdej miejscowości gminy Łubniany przy konserwacji urządzeń wodnych. Łączna długość rowów objętymi pracami konserwacyjnymi wykonanych przez meliorantów wyniosła ok. 7200 m. Wartość wszystkich zadań statutowych spółki wodnej podjętych i zrealizowanych w 2012 r. opiewała na kwotę ok. 92 tys. zł.

Na zebraniu została podjęta uchwała w sprawie planu prac spółki na rok 2013. Z planu wynika, że na terenie gminy mają zostać przeprowadzone roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na łącznym odcinku ok. 37 km i obejmą one każdą miejscowość.

Na uwagę zasługują również bezpośrednie działania Wójta Gminy Łubniany w kierunku poprawy stanu technicznego rowów melioracyjnych. Dzięki temu przeprowadzono gruntowną konserwację rowów w m. Łubniany, Luboszyce, Kępa, Dąbrówka Łubn. na łącznym odcinku ok. 7 200 m, co w efekcie współpracy dało ogólny wynik 31 km rowów objętych pracami w 2012 roku.