Dnia 07.01.2014 r. odbyło się VI Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Łubnianach. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż na godz. 10.00 Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi. 

Pierwszym istotnym punktem Zgromadzenia było przedstawienie sprawozdania przez Pana Ryszarda Buchtę Przewodniczącego Zarządu GSW w Łubnianach, które dotyczyło efektu prac spółki za ubiegły rok. Ze sprawozdania wynikało, że w 2013 r. spółka wodna zleciła odpowiednim firmom prace konserwacyjne urządzeń wodnych na łącznym odcinku ok. 47,5 km, a koszt poniesiony z tego tytułu wyniósł ok. 120 tys. złotych. Prace zostały przeprowadzone w każdej miejscowości Gminy Łubiany. Także w 2013 roku tut. spółka uzyskała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu na roboty publiczne w wysokości ok. 17 tys. zł. Dzięki temu zatrudniono dwóch pracowników melioracyjnych na okres 6 miesięcy, którzy współpracowali z pracownikami zatrudnionymi na podobnych zasadach w UG Łubniany. Efektem ww. współpracy było przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych na łącznym ok. 8 km. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż ogólna ściągalność składek w stosunku do roku ubiegłego poprawiła się (procentowo w uśrednieniu dla wszystkich miejscowości wynosi 76%.) i na konto spółki wpłynęło o ok. 15 tys. złotych więcej środków z tytułu wpłat.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie przez Pana Andrzeja Narowskiego sprawozdania Komisji Rewizyjnej spółki wodnej z działalności Zarządu w roku 2013. Z przedstawionego sprawozdania wynikało, że ówczesny Zarząd funkcjonował zgodnie ze statutem i prawidłowo wykonywał swoje obowiązki, w efekcie czego, członek Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2013. Uchwały w zakresie przyjęcia przedstawionych sprawozdań oraz w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2013 Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie. 

Za efekty pracy Zarządu spółki podziękował obecny na spotkaniu Wójt Gminy Łubniany wspominając, iż Gmina Łubniany również przeznaczyła środki finansowe na konserwację rowów melioracyjnych i melioracyjno-przydrożnych w kwocie ok. 60 tys. złotych (łączna długość odcinków ww. urządzeń objętych pracami zleconymi przez UG Łubniany to ok. 8 km). Odcinki rowów umiejscowione na działkach gminnych realizowane z ramienia Urzędu niejednokrotnie były w gorszym stanie technicznym niż te, które konserwowała spółka wodna. Wymagały one gruntownej konserwacji i odznaczały się porośniętymi drzewami i krzewami znacznych rozmiarów. Z tego powodu – dla przeprowadzenia prawidłowej konserwacji – wymagana była ich wycinka i wykarczowanie pni, co miało m.in. znaczny wpływ na zwiększenie kosztów.

Walne Zgromadzenie uchwaliło także jednogłośnie uchwałę w sprawie naliczania składek na rok 2014 w formie i z kwotami, jak w przypadku uchwały z 2013 roku w tym zakresie. Powyższa uchwała różni się jedynie tym, iż określono w niej jeden termin, do którego należy dokonywać wpłaty składki, tj. do dnia 15.05.2014 r. Ponadto Delegatów poinformowano, że na rok 2014 zaplanowano prace konserwacyjne na odcinkach rowów melioracyjnych i melioracyjno-przydrożnych na łącznym odcinku ok. 53 km obejmujące każdą z miejscowości. Rodzaj prac będzie różny: od bieżącej ręcznej konserwacji i mechanicznego wykaszania, poprzez pomiary geodezyjne i poprawę niwelety koryt rowów, po gruntowną konserwację.

Podsumowując, w 2013 roku na terenie Gminy Łubniany zostały przeprowadzone prace konserwacyjne urządzeń wodnych na łącznym odcinku ok. 63,5 km. Szczegółowy wykaz i niektóre efekty prac przedstawiono poniżej.

Wykaz zleconych firmom przez Zarząd GSW Łubniany prac i odebranych przez Delegatów i sołtysów  poszczególnych wsi w 2013 roku: 

Lp.Rodzaj przeprowadzonych pracRodzaj urządzenia, symbol i nrMiejscowośćDługość odcinka objętego utrzymaniem/m/
1.2.3.4.5.
1mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-3Brynica650
2mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-A-3Brynica984
3mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-A-4Brynica323
4mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-B-2Brynica480
5mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-ABrynica674
6wykosz. kos. bijakowąR-ABrynica50
7odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobkurów w obrębie ul. Klasztornej (dz. Nr 123/8, 630/97, 123/9)Brynica137
8odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-A-5Brynica795
9odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-A-6Brynica342
10ręczne odmulanie częściowe odkrzaczanie i wykaszanie skarp + czyszczenie przepustówR-ABrynica1083
11mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-B-1Brynica28
  PODSUMOWANIEBrynica5546
1mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-GDąbrówka Łubniańska415
2mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-G-1Dąbrówka Łubniańska146
3mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-DDąbrówka Łubniańska740
4mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-H-2Dąbrówka Łubniańska1320
5wykosz. kos. bijakowąR-IDąbrówka Łubniańska1250
6mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + miejscowe usuwanie przepustówR-HDąbrówka Łubniańska508
  PODSUMOWANIEDąbrówka Łubniańska4379
1wykosz. kos. bijakowąR-C-1Grabie600
2wykosz. kos. bijakowąR-2Grabie208
  PODSUMOWANIEGrabie808
1mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-CJełowa436
2mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-B-2Jełowa1670
3mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-IJełowa700
4mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-I-20Jełowa80
5wykosz. kos. bijakowąR-I-5Jełowa1400
6mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-IJełowa865
7odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobkuR-C-1Jełowa140
8odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-CJełowa624
9odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-I-5Jełowa636
10odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-I-16Jełowa80
11odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-I-17Jełowa311
12mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-KJełowa700
  PODSUMOWANIEJełowa7642
1mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-1Kępa880
2wykosz. kos. bijakowąR-1-sKępa1100
3wykosz. kos. bijakowądz. Nr 169Kępa460
4ręczne odmulanie/hakowanie oraz wykaszanie skarpR-1-sKępa1086
  PODSUMOWANIEKępa3526
1odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-K-1Kobylno675
  PODSUMOWANIEKobylno675
1odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-E-2Kolanowice700
2mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-E-2Kolanowice125
3jw. oraz rekonstrukcja profilu skarpy i rowu Kolanowice430
4mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobkuR-E-2Kolanowice90
  PODSUMOWANIEKolanowice1345
1wykosz. kos. bijakowąR-BLuboszyce2775
2wykosz. kos. bijakowąR-B-1Luboszyce680
3wykosz. kos. bijakowąR-B-4Luboszyce900
4mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobkuR-E-2Luboszyce26
5mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobkuR-ELuboszyce300
  PODSUMOWANIELuboszyce4681
1mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-DŁubniany860
2mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-DŁubniany2750
3mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-JŁubniany512
4mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-J-1Łubniany100
5wykosz. kos. bijakowąR-D-1Łubniany2360
6wykosz. kos. bijakowąR-D-3Łubniany1400
7wykosz. kos. bijakowąR-D-4Łubniany115
8wykosz. kos. bijakowąR-DŁubniany3250
9wykosz. kos. bijakowąR-EŁubniany300
10wykosz. kos. bijakowąR-D-1Łubniany1250
11mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-D-1Łubniany1470
12mech. odmulenie odmularką i wykosz. kos. bijakowąR-D-3Łubniany1400
13gruntowna konserwacja rów od ul. Opolskiej do ul. LeśnejŁubniany1040
  PODSUMOWANIEŁubniany16807
     
1wykosz. kos. bijakowąR-M-1Masów1000
2mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobku + odcinkami karczowanie korzeniR-M-1Masów1131
3mech. odmulenie rowu, profilowanie skarp, rozplantowanie urobkuR-M-1Masów100
  PODSUMOWANIEMasów2231
   RAZEM:47640

Wykaz łącznych odcinków rowów melioracyjnych i melioracyjno-przydrożnych objętych pracami konserwacyjnymi zrealizowanymi z ramienia UG Łubniany: Biadacz  – 875 m; Dąbrówka Łubniańska – 680 m (przy ul. Szkolnej); Brynica – 1083 m, Grabie – 292 m; Jełowa 2650 m; Luboszyce 665 m; Łubniany – 1545 m.