W dniu 19.12.2014 r. odbyło się VII Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Łubnianach. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż na godz. 10.00 Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: zastępca Wójta Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi. 

Po przeprowadzeniu czynności wstępnych zebrania, głos zabrał przewodniczący spółki wodnej Pan Ryszard Buchta i przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014. Z sprawozdania wynikało, że w roku 2014 Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach odbył cztery posiedzenia, na których były poruszane tematy dotyczące: organizacji spółki, ustalania planu prac, rozpatrywania dostarczonych pism itp. Ogólna ściągalność składek wyniosła 69%.

Przedstawiony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu plan prac na 2014 rok zakładał utrzymanie urządzeń wodnych na łącznym odcinku o długości 53947 m. Zarząd zlecił roboty utrzymaniowe na łącznym odcinku 34299 m za ogólną kwotę 112510,57 złotych, co w rozbiciu na sołectwa przedstawia się następująco:

Biadacz3726 m20356 zł.
Brynica1278 m18692 zł.
Dąbrówka Łubniańska 2170 m9133 zł.
Grabie848 m610 zł.
Jełowa6436 m15281 zł.
Kępa490 m20000 zł.
Kobylno1210 m7503 zł.
Kolanowice 1060 m687 zł.
Luboszyce5015 m4338 zł.
Łubniany 12066 m15909 zł.


Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował: gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową oraz fizyczne prace melioracyjne wykonywane przez osoby skierowane na roboty publiczne. Dodatkowo Zarząd odpowiednio zlecił wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej rowów R-B i R-B-2 w m. Brynica celem korekcji niwelety dna rowów. 
Tak jak w poprzednim roku zatrudniono pracowników na robotach publicznych do prac melioracyjnych. Na ten cel spółka wodna otrzymała zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 10514 złotych. W związku z powyższym dzięki robotom publicznym wykonano konserwację na odcinku 11453 m. Prace te przeprowadzono współpracując z pracownikami z Urzędu Gminy Łubniany zatrudnionymi na tych samych zasadach, jak w spółce wodnej.

Do realizacji planu prac przyczynił się Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku 8027 m za ogólną kwotę 45820 złotych. W związku z powyższym w 2014 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku53779 m, co dajezrealizowany plan prac w ok. 100 %. 

Następnie głos zabrał sekretarz Komisji Rewizyjnej i przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych posiedzeń weryfikujących działalność Zarządu. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w funkcjonowaniu Zarządu i oceniła jego działalność, jako zgodną z statutem tut. spółki wodnej. Następnie sekretarz Komisji Rewizyjnej wniósł o udzielenie absolutorium dla Zarządu, co Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło jednogłośnie.

Plan prac na 2015 rok obejmować będzie odcinki o łącznej długości ok. 52 km. Do realizacji planu prac może się przyczynić Gmina Łubniany, gdyż w jej budżecie zaplanowane są środki na konserwację urządzeń wodnych melioracji szczegółowych w kwocie ok. 45 tys. złotych. Ponadto część prac będzie zrealizowana przy pomocy meliorantów zatrudnionych na robotach publicznych. Przyszłe koszty wykonywania konserwacji powinny być znacznie mniejsze, gdyż prace polegać będą na wykaszaniu i bieżącym odmulaniu. Koszty wykonywanych prac powinny być mniejsze, tym bardziej, że planowane jest uzyskanie dotacji z budżetu powiatu i województwa. Istotnym ustaleniem Walnego Zgromadzenia było podjęcie wspólnego stanowiska co do ściągania zaległych należności wobec osób nieuiszczających składek. W związku z tym zaplanowano rozesłać wezwania do zapłaty zaległych świadczeń.

Poniżej przedstawiono niektóre fragmenty urządzeń wodnych objętych utrzymaniem przez tut. spółkę wodną:

Wybrane zdjęcia przedstawiające efekty prac zleconych przez UG Łubniany: