W dniu 05.01.2016 r. odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Łubnianach. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, gdyż Delegaci przybyli w liczbie zapewniającej kworum. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Łubniany oraz pracownik starostwa opolskiego, a także zainteresowani sołtysi. Pomimo wysłanego zaproszenia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych w Opolu, na zebraniu nie było przedstawiciela tego urzędu.

Po przeprowadzeniu czynności wstępnych zebrania, głos zabrał przewodniczący spółki wodnej Pan Ryszard Buchta i przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015. Z sprawozdania wynikało, że w roku 2015 Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach odbył dwa posiedzenia, na których były poruszane tematy dotyczące: rozpatrzenia aktualnych spraw i wystosowania odpowiedzi na zaległą i bieżącą korespondencję, zweryfikowania dokumentacji przygotowanej przez księgową w zakresie bilansu i sprawozdania za 2014 rok, ustalenia sposobu rozliczania się spółki wodnej przed Urzędem Skarbowym poprzez uproszczone sprawozdania oraz ustalenia planu prac i budżetu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów. Ogólna ściągalność składek w 2015 (pow. 100%) przewyższyła planowany przychód z tego tytułu. Wynika to z wprowadzenia przez Zarząd procedury związanej z wyzwaniem do uiszczenia zaległych świadczeń.

Przedstawiony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu plan prac na 2015 rok zakładał utrzymanie urządzeń wodnych na łącznym odcinku o długości 52061 m. Zarząd zlecił roboty utrzymaniowe na łącznym odcinku 43,8 km za ogólną kwotę 162284 złotych, co w rozbiciu na sołectwa przedstawia się następująco:

Biadacz3459 m12 005,43 zł
Brynica9377,5 m64 790,66 zł
Dąbrówka Łubniańska 4557 m10 905,83 zł
Grabie868 m1 678,02 zł
Jełowa7916 m38 322,69 zł
Kępa880 m1 701,22 zł
Kobylno2079 m13 933,56 zł
Kolanowiceprace zostały zleconeprzez Urząd Gminy
Luboszyce4201 m8 442,14 zł
Łubniany 10545 m10 505,44 zł


Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową, karczowanie pni, odkrzaczanie oraz fizyczne prace melioracyjne wykonywane przez osoby skierowane na roboty publiczne. Dodatkowo Zarząd zlecił wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej rowów R-I w m. Dąbrówka Łubniańska i R-I-5 w m. Jełowa za kwotę 8800 złotych. Dokumentacja m.in. potwierdza, iż dno przepustu pod ul. Dworcową w Jełowej posadowione jest o 0,4 m wyżej i blokuje spływ wód z górnego odcinka rowu. 

Tak jak w poprzednim roku współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu i zatrudniono pracownika na robotach publicznych do prac melioracyjnych. Na ten cel spółka wodna otrzymała zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5751,21 złotych. W związku z powyższym, dzięki robotom publicznym wykonano konserwację na łącznym odcinku 10517 m. Prace te przeprowadzono współpracując z pracownikami z Urzędu Gminy Łubniany zatrudnionymi na tych samych zasadach, jak w spółce wodnej. Ponadto spółka wodna otrzymała dotację z budżetu powiatu i województwa na łączną kwotę ok. 45 tys. złotych. Kwota ta została spożytkowana zgodnie z planem prac i pozytywnie rozliczona.

Do realizacji planu prac przyczynił się Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku 9542 m za ogólną kwotę 48710,17 złotych. W związku z powyższym w 2015 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku 63941 m, co daje zrealizowany plan prac wysoko powyżej 100 % .

Poniżej przedstawiono niektóre fragmenty urządzeń wodnych objętych utrzymaniem przez tut. spółkę wodną:

Biadacz:  

Brynica:

Dąbrówka Łubniańska:

Grabie:

Jełowa:

Kępa:

Kobylno:

Kolanowice:

Luboszyce:

Łubniany:

Masów: