W dniu 29.12.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów tut. spółki wodnej. Na zebraniu Przewodniczący Zarządu spółki wodnej przedstawił poniższe sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016.

W roku 2016 Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach odbył sześć posiedzeń. Poruszane na posiedzeniach tematy dotyczyły: rozpatrzenia aktualnych spraw i wystosowania odpowiedzi na bieżącą korespondencję, zweryfikowania dokumentacji przygotowanej przez księgową w zakresie bilansu i sprawozdania za 2015 rok. Były również poruszane tematy związane z windykacją zaległości oraz ustalenia planu prac, budżetu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

        Osoby zatrudnione przez Zarząd doręczyły nakazy do 2651 członków zamieszkałych na terenie gminy Łubniany, pozostałe nakazy tj. ok. 1 tys. szt. wysłano pocztą zwykłym listem. Powyższe działanie wpłynęło na zmniejszenie kosztów doręczenia. Ponadto ze względu na podjęte czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości doręczono wraz z nakazami 1243 szt. wezwań do uiszczeń zaległych składek. Dodatkowo zawarto umowę na współpracę z podmiotem prowadzącym sprawy windykacyjne o nazwie Cassis Grupa Finansowa z Wrocławia. W wyniku tego współdziałania udało się pozyskać zaległości w kwocie: 51 275,96 zł. Ze względu na łączne wpłacone zaległe składki, których kwota wynosiła ok. 57 tys. zł., ogólna ściągalność składek wyniosła ok. 180 tys. zł. Dzięki temu bieżąca ściągalność składek przedstawia się na poziomie powyżej 80%.

        Przedstawiony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu plan prac na 2016 rok zakładał utrzymanie urządzeń wodnych na łącznym odcinku o długości 54 831 m. Zarząd zlecił roboty utrzymaniowe na łącznym odcinku ok. 41,2 km za ogólną kwotę ok. 141 tys. złotych. Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową, karczowanie pni, odkrzaczanie oraz fizyczne prace melioracyjne wykonywane przez osoby skierowane na roboty publiczne.

        Tak jak w poprzednim roku współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu i zatrudniono dwóch pracowników na robotach publicznych do prac melioracyjnych. Na ten cel spółka wodna otrzymała zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości ok. 12 tys. złotych. W związku z powyższym, dzięki robotom publicznym wykonano konserwację na łącznym odcinku ok. 10,9 km. Ponadto spółka wodna otrzymała dotację z budżetu powiatu i województwa na łączną kwotę ok. 75 tys. złotych. Kwota ta została spożytkowana zgodnie z planem prac i pozytywnie rozliczona.

Obecnie prognozuje się, iż na początku przyszłego roku na koncie spółki wodnej widnieć będą środki z  lat poprzednich w wysokości ok. stu tysięcy złotych. Środki te zostaną spożytkowane w 2017 roku zgodnie z założeniami i celami statutowymi oraz planem prac spółki wodnej. Część tej kwoty planuje się umieścić w dziale rezerw, a drugą część przeznaczyć na sporządzenie planu poprawy melioracji.

Do realizacji planu prac przyczynił się także Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku ok. 16 km za ogólną kwotę ok. 28,8 tys. złotych. W związku z powyższym w 2016 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku 68,1 km, co daje zrealizowany plan prac wysoko powyżej 100 %. Sprawozdanie sporządzona dnia: 05.12.2016 r.