W związku z decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach Zarząd rozpoczął akcję mającą na celu aktualizację danych w bazie danych spółki wodnej. Poniżej przedstawiono pismo z informacjami odnośnie akcji.

Informacje na temat druku i działalności Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach

        Gminna Spółka Wodna w Łubnianach funkcjonuje na terenie gminy Łubniany od roku 1977 r. z kilkuletnią przerwą przed 2011 rokiem i jej głównym celem jest utrzymywanie prawidłowych stosunków wodnych na gruntach. Poprawa stosunków wodnych może odbywać się poprzez odwadnianie i nawadnianie gruntów lub poprzez opóźnianie odpływu wód, co jest w najbliższych planach tut. spółki.

        Podstawą prawną działalności spółki jest Prawo wodne oraz statut zatwierdzony decyzją Starosty Opolskiego, który jest organem nadzorującym spółkę. W pierwszych latach po reaktywacji spółka zmagała się z wieloma niedogodnościami wynikającymi z zaniedbań powstałych w okresie przed reaktywacją spółki. Głównymi problemami z jakimi musiała zmierzyć się spółka to: urządzenia wodne wymagające gruntownej konserwacji i brak środków finansowych na ten cel, brak aktualnych map ewidencyjnych oraz brak możliwości ubiegania się o dotacje z urzędu powiatu oraz województwa. Dzięki ciągłej współpracy z Urzędem Gminy w Łubnianach udało się wykonać pierwszych latach po reaktywacji spółki wiele prac poprawiających stan sieci rowów melioracyjnych, przydrożnych i odwadniających. Na koniec roku 2016 stopień realizacji zadań i funduszy przeznaczonych na rzecz utrzymywania urządzeń wodnych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lp.RokDługość odc. urz. wod. objęta utrzymaniem na zlecenie Urzędu GminyDługość odc. urz. wod. objęta utrzymaniem przez spółkę wodnąDługość urządzeń wodnych objęta utrzymaniem w ramach robót publicznychPozyskane i wydatkowane  dotacje na zorganizowanie robót publicznych z Urzędu PracyRazem długośćRazem wydatkowane fundusze
kmtys. złkmtys. złkmtys. złkmtys. zł
120116,843,100027,86,870,9
220127,275,71959,47,238,633,4173,7
320137,762,147,7120,38,137,563,5219,9
42014845,834,3112,55,311,747,6170
520159,548,743,8162,210,55,763,8216,6
620161628,841,9141,510,91268,8182,3
SUMA55,2304,2186,7595,942133,3283,91033,4

Spółka wodna obejmowała swoją działalnością każdą miejscowość z terenu gminy Łubniany i pozyskane fundusze z danej miejscowości były zagospodarowywane na jej terenie.

        W związku z kilkuletnim okresem działalności spółki wodnej po jej reaktywacji Walne Zgromadzenie Delegatów spółki postanowiło dokonać aktualizacji danych w bazie danych spółki. Aktualizacja ta ma na celu wyeliminowanie wystawiania błędnych nakazów, wysyłania korespondencji pod nieprawidłowe adresy oraz usprawnić realizowanie statutowych formalności spółki. Mając na uwadze niepełną ściągalność składek, która np. w 2016 wyniosła ok. 83% i figurowanie w bazie danych osób ze zalegającymi płatnościami na rzecz spółki wodnej, postanowiono również o uzyskaniu oświadczenia o dalszym uiszczaniu składek na rzecz spółki wodnej. Rozwiązanie to pozwoli na wykluczenie osób uchylających się od płatności oraz umożliwi to zainicjowanie procesu przekazywania tego typu spraw Staroście Opolskiemu celem wyznaczenia w drodze decyzji świadczeń na rzecz spółki wodnej. Decyzje te są wydawane w trybie art. 171 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), który mówi, że jeżeli osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczeń wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej. Wysokość i rodzaj tych świadczeń ustala w drodze decyzji odpowiedni starosta. Należy wziąć pod uwagę, że wyliczone w powyższym trybie świadczenia mogą być wyższe niż naliczane składki przez spółkę wodną.

Wzór druku znajduje się w dziale plików do pobrania. Prawidłowo wypełnione i podpisane druki należy dostarczyć do dnia 15.03.2017 r.