Dnia 11.01.2018 r. Odbyło się IV Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. Dodatkowo podjęto stosowne uchwały odnośnie planu prac, zmiany statutu i wysokości składki na 2018 r. W związku z tym uchwalono plan prac spółki obejmujący ok. 92 km ciągu urządzeń wodnych oraz składkę na zeszłorocznym poziomie. Dodatkowo podjęte uchwały obejmowały zmiany statutu spółki wodnej mające na celu dostosowanie go do nowej ustawy Prawo wodne. Zarząd spółki wodnej otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła swój protokół z kontroli obejmującej rok 2017. Delegaci wyrazili duże zadowolenie na podstawie własnego przekonania po oględzinach efektu prac w terenie i w związku z przedstawionym sprawozdaniem przez Zarząd. Dzięki staraniom Zarządu w 2017 roku w ogólnym skrócie prace spółki wodnej należy przedstawić następująco:

Biadacz7 002 m17,1 tys. zł.
Brynica15 583 m79,5 tys. zł.
Dąbrówka Łubniańska9 242 m18,4 tys. zł.
Grabie620 m0,6 tys. zł.
Jełowa12 072 m35,8 tys. zł.
Kępa2 530 m2,8 tys. zł.
Kolanowice1 930 m5,3 tys. zł.
Kobylno4 833 m20,5 tys. zł.
Luboszyce4 462 m4,9 tys. zł.
Łubniany17 285 m28,1 tys. zł.
Masów847 m3 tys.  zł.

Przedstawiony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu plan prac na 2017 rok zakładał utrzymanie urządzeń wodnych na łącznym odcinku o długości 73 262 m. Zarząd zlecił roboty utrzymaniowe na łącznym odcinku ok. 76,4 km za ogólną kwotę ok. 216 tys. złotych.

Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową, karczowanie pni, odkrzaczanie oraz fizyczne prace melioracyjne wykonywane przez osoby skierowane na roboty publiczne. 

Tak jak w poprzednim roku współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu i zatrudniono jednego pracownika na robotach publicznych do prac melioracyjnych. Na ten cel spółka wodna otrzymała zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości około 6,3 tys. złotych. W związku z powyższym, dzięki robotom publicznym wykonano konserwację na łącznym odcinku około 7,1 km. Ponadto spółka wodna otrzymała dotację z budżetu powiatu i województwa na łączną kwotę 123,8 tys. złotych. Dotacja o takiej wysokości była możliwa dzięki wysokiej ściągalności składek w 2016 r. Kwota ta została spożytkowana zgodnie z planem prac i pozytywnie rozliczona.


Do realizacji planu prac przyczynił się także Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku około 4 km za ogólną kwotę 39 tys. złotych. W związku z powyższym w 2017 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku 87,6 km, co daje zrealizowany plan prac wysoko powyżej 100 %.

  WYKAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH OBJĘTYCH PRACAMI KONSERWACYJNYMI                
  Wykaz na rok: 2017                
Lp. Rodzaj przeprowadzonych prac Rodzaj urządzenia, symbol i nr Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez GSW Łubniany [m] Koszty poniesione przez GSW Łubniany [zł brutto]   Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez UG Łubniany [m] Koszty utrzymania urz. wod. poniesione przez Gminę Łubniany [zł brutto]   Długość urz. wod. objęta utrzymaniem w ramach rob. publicz. przy współpracy GSW i UG Łubniany [m]
1. 2. 3. 4. 5.   6. 7.   8.
  BIADACZ                
1 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-D 650 4030,00          
2 mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką R-D 1960 4699,30          
3 mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką R-D-2 640 1416,96          
4 mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką R-D-3 1200 2656,80          
5 mech. wykasz. kos. Bijakową R-D-1 1000 918,00          
6 Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką R-B-1 1552 3436,13          
7 Wykaszanie, wygrabianie i odkrzaczanie r. przydr. na dz.  nr 4 a.m. 3             220
    SUMA: 7002 17157,19   0 0,00   220
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 7222            
  BRYNICA                
8 Odmulanie, naprawa przepustów, konserwacja rowów przydrożnych ul. Opolskiej w Surowinie rów przydrożny na t. dz. nr 109/37 197 3449,20          
9 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-A-3 740 3034,00          
10 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-A-5 630 2583,00          
11 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-A-6 340 1394,00          
12 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-A 1040 6448,00          
13 Wykaszanie t. rowu i gruntowna  konserwacja rowu R-E 2200 14080,00          
14 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu w celu osiągnięcia odp. niwelety R-B-1 1800 11520,00          
15 Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego r. melior. nr 1 (ok. 1 Maja i rz. Brynica) 444 3285,60          
16 Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego r. melior. nr 2 (ok. 1 Maja i rz. Brynica) 367 2715,80          
17 mech. wykasz. kos. Bijakową R-H-1 690 633,42          
18 mech. wykasz. kos. Bijakową R-4 990 908,82          
19 mech. wykasz. kos. Bijakową R-B-1 330 302,94          
20 mech. wykasz. kos. Bijakową R-3 650 596,70          
21 wykaszanie traw i porostów oraz mech. odmualnie dna rowu R-B 3830 22100,00          
22 Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką R-D 602 1332,83          
23 Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką R-D-1 271 599,99          
24 mech. Konserwacja, wykaszanie skarp, udrażnianie przepustów, wywóz urobku R-C 337 3154,46          
25 mech. Konserwacja, wykaszanie skarp, udrażnianie przepustów, wywóz urobku równoległy do R-C 125 725,00          
26 usuwanie zatorów R-A 0 650,00          
27 Wykaszanie terenu rówów. rów R-B (źródło) i rowy przydrożno-melior. ul. Ogrodowej             1455
28 Wykaszanie terenu rówów i częściowe wygrabianie pokosu. rów przydr. ul. Klasztornej i Stawowej             543
29 Wykaszanie terenu rówów. rów. Przydr. ul. ks. Klimasa i cześć R-4             540
    SUMA: 15583 79513,76   0 0,00   2538
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 18121            
30 DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA                
31 Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie  R-H (od ujścia) 990 4059,00          
32 Wykaszanie t. rowu i gruntowna konserwacja  R-H-1 820 4132,00          
33 Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie  r. melir. na odc. od rz. Brynica do ul. Oleskiej 440 1804,00          
34 mech. wykasz. kos. Bijakową R-H-2 1263 1391,32          
35 mech. wykasz. kos. Bijakową R-H-3 1300 1432,08          
36 mech. wykasz. kos. Bijakową R-D 640 587,52          
37 mech. wykasz. kos. Bijakową rów przydrożny na t. dz. nr 104 1345 904,09          
38 Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką R-H-4 401 740,57          
39 mech. wykasz. kos. Bijakową R-Ks-1 460 309,21          
40 mech. wykasz. kos. Bijakową R-I 1220 820,07          
41 Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego rów melior. za Szkolną 6 363 2290,00          
42 Odmulanie dna rowów i częściowe odkrzaczanie i wykaszanie skarp. rowy przydrożno-meliroacyjne ul. Leśnej             300
43 Wykaszanie terenu rowów i odmulanie dna wraz z oczyszczaniem przepustów. rowy przydrożno-meliroacyjne ul. Leśnej/Szkolnej             380
    SUMA: 9242 18469,86   0 0,00   680
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 9922            
31 GRABIE                
44 mech. wykasz. kos. Bijakową R-C-1 620 682,99          
45 Wykaszanie terenu rówów i wygrabianie pokosu. R-C-2             167
46 Wykaszanie terenu rówów i wygrabianie pokosu. rów przydrożno-melioracyjny za posesjami ul. Wiejskiej              290
    SUMA: 620 682,99   0 0,00   457
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 1077            
  JEŁOWA                
47 Wykaszanie t. rowu i mech. konserwacja  R-K 1280 6451,00          
48 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-B 1720 10664,00          
49 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-I-13, R-I-14, R-I-15 293 1816,00          
50 mech. wykasz. kos. Bijakową R-C 2500 2754,00          
51 mech. wykasz. kos. Bijakową R-C-7 234 214,81          
52 mech. wykasz. kos. Bijakową R-I-5 2000 2203,20          
53 mech. wykasz. kos. Bijakową R-K-1 1000 1101,60          
54 mech. wykasz. kos. Bijakową R-I 770 848,23          
55 mech. odmulanie dna rowu R-J (odc. od ujścia) 681 4000,00          
56 Odmualnie i niwelacja dna zgodnie z dok. inwentar. R-I-5 320 1920,00          
57 mech. wykasz. kos. Bijakową R-K 656 240,88          
58 mech. konser., profilowanie skarp, usuwanie traw i porostów rów. przydr.-melior. Pomiedzy posesji mi 26A i 28 ul. Nadleśnej 60 360,00          
59 mech. konserwcja dna i profilowanie skarp R-K-1 390 2262,00          
60 wykasznie traw i porostów z terenu rowów R-I-5 i R-I-8 88 100,00          
61 mech. konser., profilowanie skarp, usuwanie traw i porostów R-I-25 80 432,00          
62 usuwanie zatorów R-I-5 0 450,00          
63 Ubezpieczenie skarp rowu meliroacyjnego kamieniem rzecznym R-K       20 3936,00    
64 Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego r. przydr.melior ul. Huckiej       567 4621,05    
65 Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego r. przydr.melior ul. Brzozowej       174 1418,10    
66 Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego r. przydr.melior ul. Nadleśnej       55 448,25    
67 Gruntowna konserwacja rowu wraz z usuwaniem pni drzew R-I-11       115 5596,50    
    SUMA: 12072 35817,72   931 16019,90   0
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 13003            
  KĘPA                
68 mech. wykasz. kos. Bijakową R-1-s 1200 1321,92          
69 mech. wykasz. kos. Bijakową R-1 880 969,41          
70 mech. wykasz. kos. Bijakową r. melior. na terenie dz. nr 169 450 495,72          
71 Wykasz. terenu rowu, ręczne odmualnie, częściowy wywóz urobku R-1-s       1086 6545,32    
72 Wykaszanie terenu rówów. odc. R-1-s od f. Rudatom do boiska             126
    SUMA: 2530 2787,05   1086 6545,32   126
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 3742            
  KOLANOWICE                
73 Wykaszanie t. rowu i gruntowna  konserwacja rowu R-B 530 3392,00          
74 mech. wykasz. kos. Bijakową R-E-2 1400 1542,24          
75 usuwanie pni drzew R-B 0 360,00          
    SUMA: 1930 5294,24   0 0,00   0
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 1930            
  KOBYLNO                
76 Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie  R-K-9 480 1968,00          
77 Wykaszanie t. rowu i manulane odmulanie  R-2 160 656,00          
78 Wykaszanie t. rowu i gruntowna konserwacja  R-K-1 1200 6048,00          
79 Odmulanie mech. rowu i odcinkowe przeprowadzenie niwelacji dna R-4 264 1510,36          
80 Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego R-K-6 450 3150,00          
81 Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego R-K-4 345 2381,92          
82 Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego R-K-8 30 162,00          
83 Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego r. melior. na terenie dz. nr 58 19 150,00          
84 mech. wykasz. kos. bijakową i odmulenie odmularką R-4 1200 2877,12          
85 mech. wykasz. kos. Bijakową R-D-8 685 754,60          
86 naprawa przepustu drogowego rów. przydr.-melior. na granicy dz. nr 56 i 58 0 800,00          
87 Gruntowna konserwacja rowu wraz z usuwaniem pni drzew oraz wywóz urobku ziemnego r.przydr.melior. ul. Polnej       759 6457,50    
88 Wykaszanie terenu rowów i odmulanie dna. Rów przydrożno-melioracyjny ul. Turawskiej             250
89 Wykaszanie terenu rowów i odmulanie dna. R-I-13             70
    SUMA: 4833 20458,00   759 6457,50   320
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 5912            
  LUBOSZYCE                
90 mech. wykasz. kos. Bijakową R-B 2250 2478,60          
91 mech. wykasz. kos. Bijakową R-B-4 952 1048,72          
92 mech. wykasz. kos. Bijakową R-E 994 1094,99          
93 mech. wykasz. kos. Bijakową R-E-2 266 293,03          
94 Wykaszanie terenu rówów. rów za pos. Nr 3 i 5 ul. Krótkiej             70
95 Wykaszanie i wygrabiabie terenu rowów. R-B-1 od ul. Piaskowej do źródł.             1409
96 Wykaszanie i wygrabiabie terenu rowów. R-B-1 i R-B  odc. przy ul. Wodnej do ujścia.             702
    SUMA: 4462 4915,34   0 0,00   2181
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 6643            
  ŁUBNIANY                
97 Wykaszanie t. rowu i odmulanie koryta rowu R-E 1200 7440,00          
98 Wykaszanie t. rowu i gruntowna  konserwacja rowu R-E-1 135 864,00          
99 mech. wykasz. kos. Bijakową R-D-1 2300 2533,68          
100 mech. wykasz. kos. Bijakową R-D 1200 1321,92          
101 mech. wykasz. kos. Bijakową R-J 710 782,14          
102 mech. wykasz. kos. Bijakową rów przydrożny na t. dz. nr 158 1380 1136,70          
103 mech. wykasz. kos. Bijakową R-D-3 1400 1153,17          
104 mech. wykasz. kos. Bijakową R-D-4 1300 1070,80          
105 Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką R-D-2 720 1594,08          
106 Wykaszanie kosiarką bijakową i odmualnie odmularką R-D 2520 4653,94          
107 Odmualnie odmularką. R-D-1 2300 3394,80          
108 Odmualnie odmularką. R-J 710 1047,96          
109 mech. wykasz. kos. Bijakową R-E 405 333,60          
110 mech. wykasz. kos. Bijakową R-L 1005 827,81          
111 Mech. odmulanie dna/grunt.konserwacja i wywóz urobku ziemnego R-E (r. przydr.melior ul. Kościelnej i Osowskiej)       1313 10795,00    
112 Wykaszanie terenu  rówów. rów melioracyjny R-D odc. koło boiska LZS             100
113 Wykaszanie i wygrabiabie terenu rowów. r. przydr. ul. Sadowej             289
114 Hakowanie dna rowu (rowy przy boisku)             272
    SUMA: 17285 28154,58   1313 10795,00   661
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 19259            
  MASÓW                
115 mech. wykasz. kos. Bijakową R-M 407 224,18          
116 mech. konser., profilowanie skarp, usuwanie traw i porostów R-M-2 440 2816,00          
    SUMA: 847 3040,18   0 0,00   0
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 847            
                   
    Sumy ogółem wszystkie miejscowości: 76406 216290,91   4089 39817,72   7183
  TEREN GMINY ŁUBNIANY  CAŁOŚĆ:              
    Całkowita dł. urz. wod. objęta utrzymaniem [m]: 87678            
    Całkowity koszt urz. wod. objętych utrzymaniem [zł]:   256108,63          

Przykładowe zdjęcia z realizacji prac w 2017 roku:

Biadacz:

Brynica:

Dąbrówka Łubniańska:

Grabie:

Jełowa:

Kępa:

Kobylno:

Kolanowice:

Łubniany:

Luboszyce:

Masów: