Dnia 10.01.2019 r. Odbyło się VI Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. Dodatkowo podjęto stosowne uchwały odnośnie planu prac, zmiany statutu i wysokości składki na 2019 r. W związku z tym uchwalono plan prac spółki obejmujący ok. 96 km ciągu urządzeń wodnych oraz składkę na zeszłorocznym poziomie. Zarząd spółki wodnej otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła swój protokół z kontroli obejmującej rok 2018. Delegaci wyrazili duże zadowolenie na podstawie własnego przekonania po oględzinach efektu prac w terenie i w związku z przedstawionym sprawozdaniem przez Zarząd. 

Przedstawiony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu plan prac na 2018 rok zakładał utrzymanie urządzeń wodnych na łącznym odcinku o długości 91 956 m. Zarząd zlecił roboty utrzymaniowe na łącznym odcinku ok. 84,8 km za ogólną kwotę ok. 216 tys. złotych, co w rozbiciu na sołectwa przedstawia się następująco:

Biadacz;7 311 m;13,2 tys. zł.
Brynica;7 882 m;27,6 tys. zł.
Dąbrówka Łubniańska; 9 621 m;14,8 tys. zł.
Grabie;1 211 m;2,8 tys. zł.
Jełowa;20 771 m;55,- tys. zł.
Kępa;3 466  m;6,9 tys. zł.
Kolanowice;1 551m;7,5 tys. zł.
Kobylno;9 987 m;18,6 tys. zł.
Luboszyce;7 396 m;15,- tys. zł.
Łubniany;13 976 m;53,1 tys. zł.
Masów; 1 693 m;1,5 tys.  zł.

Ogólna ściągalność składek w 2018 roku wyniosła około 133,2 tys. zł, natomiast bieżąca ściągalność składek przedstawia się na poziomie 92 %, czyli nastąpiła poprawa w stosunku od poprzedniego roku. Ściągalność tą należałoby przypisać do akcji z 2017 roku mającej na celu aktualizację danych ewidencyjnych tut. spółki wodnej polegającej na składaniu przez właścicieli gruntów deklaracji odnośnie dalszego uiszczania składek na rzecz tut. spółki wodnej. Dzięki tej akcji i w odniesieniu do ogólnej działalności tut. spółki wodnej – w samym 2018 r. wpłynęło 12 wniosków o ponowne przyjęcie w poczet członków. Dodatkowo należy wspomnieć, iż na bieżąco wpływają oświadczenia odnośnie aktualizacji danych.

Charakter wykonanych prac był uzależniony od stopnia dekapitalizacji urządzeń i ujmował gruntowną konserwację, odmulanie odmularką, wykaszanie kosiarką bijakową, karczowanie pni, odkrzaczanie oraz fizyczne prace melioracyjne wykonywane przez osoby skierowane na roboty publiczne. 

Tak jak w poprzednim roku współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu i zatrudniono jednego pracownika na robotach publicznych do prac melioracyjnych. Na ten cel spółka wodna otrzymała zwrot poniesionych kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości około 6,4 tys. złotych. W związku z powyższym, dzięki robotom publicznym wykonano konserwację na łącznym odcinku około 14,3 km. Ponadto spółka wodna otrzymała dotację z budżetu powiatu i województwa na łączną kwotę 114,4 tys. złotych. Kwota ta została spożytkowana zgodnie z planem prac i pozytywnie rozliczona.

Do realizacji planu prac przyczynił się także Urząd Gminy Łubniany przez wykonanie ze środków gminnych konserwacji na łącznym odcinku około 3,5 km za ogólną kwotę 30 tys. złotych. W związku z powyższym w 2018 na terenie gminy wykonano prace utrzymaniowe urządzeń wodnych na łącznym odcinku 102,6 km, co daje zrealizowany plan prac wysoko powyżej 100 %. Na sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów obecny był Pan Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, który zapewnił, iż będzie kontynuował współpracę z tut. spółką wodną w dotychczasowej formie.

  WYKAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH OBJĘTYCH PRACAMI KONSERWACYJNYMI                
  Wykaz na rok: 2018                
Lp. Rodzaj przeprowadzonych prac Rodzaj urządzenia, symbol i nr Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez GSW Łubniany [m] Koszty poniesione przez GSW Łubniany [zł brutto]   Długość urz. wod. objęta utrzymaniem przez UG Łubniany [m] Koszty utrzymania urz. wod. poniesione przez Gminę Łubniany [zł brutto]   Długość urz. wod. objęta utrzymaniem w ramach rob. publicz. przy współpracy GSW i UG Łubniany [m]
1. 2. 3. 4. 5.   6. 7.   8.
  BIADACZ                
1. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna oraz gruntowna konserwacja R-D-1 1100 5544          
2. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-B-1 1552 3429,92          
3. wykaszanie kos. bijak. R-D-2 600 552          
4. wykaszanie kos. bijak. R-D-3 1307 1202,44          
5. wykaszanie kos. bijak. R-D 2752 2528,73          
6. Wykaszanie i wygrabianie oraz odkrzaczanie r. przydr.-melior. dz. nr 4             139
    SUMA: 7311 13257   0 0   139
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 7450            
  BRYNICA                
7. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-C-1 556 2896,36          
8. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-D 632 3185,28          
9. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-B-2 1152 5806,08          
10. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-3 1186 5977,7          
11. Usuwanie drzew z terenu rowu melior. R-C-1 # 2000          
12. wykaszanie kos. bijak. R-A 1255 1154,6          
13. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-A-3a 500 1105          
14. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-B-4 1226 2709,46          
15. wykaszanie kos. bijak. R-E-1 423 389,16          
16. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-B-3 376 830,96          
17. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-B-3a 153 343,79          
18. Mech. odmulanie dna rowu R-E-1 423 1248,7          
19. Mech. odmualnie dna i częściowo grunt. konerw. R-A/R-A-3       1208 6297,60    
20. Mech. odmualnie dna i częściowo grunt. konerw. r. przydr.-melior. ul. Młyńskiej       496 3692,46    
21. Odkrzaczanie i wykasznie rowy przydrożno-meliroacyjne ul. Opolskiej             5200
22. Wykaszanie i wygrabianie rowy przydrożno-meliroacyjne ul. Ogrodowej             670
23. Wykaszanie i wygrabianie R-4             230
24. Wykaszanie i wygrabianie ul. Ks. Klimasa             144
    SUMA: 7882 27647   1704 9990   6244
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 15830            
  DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA                
25. wykaszanie kos. bijak. R-I 1215 1117,8          
26. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-I-1 980 2165,8          
27. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-I-2 187 413,27          
28. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-I-3 305 674,05          
29. wykaszanie kos. bijak. R-H-2 590 542,8          
30. wykaszanie kos. bijak. R-H-3 605 556,6          
31. wykaszanie kos. bijak. R-Ks-1 460 423,2          
32. wykaszanie kos. bijak. R-H 1384 1273,28          
33. wykaszanie kos. bijak. R-H-1 812 747,04          
34. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-D 742 1639,82          
35. wykaszanie kos. bijak. r. melior dz. nr 160 do R-G 546 499,96          
36. Mech. odmulanie dna rowu R-H-2 590 1238,85          
37. Mech. odmulanie dna rowu R-H-3 605 1270,35          
38. Gruntowna konserwacja R.melior. od dz. nr 60 do R-G 600 2214          
39. Wykaszanie i wygrabianie R-G             750
40. Wykaszanie i wygrabianie R-G-1             200
41. Wykaszanie i wygrabianie R-H i inne przydrożne ul. Szkolnej             1203
    SUMA: 9621 14777   0 0   2153
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 11774            
  GRABIE                
42. Wymiana uszkodzonego przepustu R-D 6 820          
43. wykaszanie kos. bijak. r. melior. dz. nr 462/174 240 220,8          
44. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-C-1 596 1317,16          
45. wykaszanie kos. bijak. R-B-2 243 223,56          
46. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-C-2 126 280,38          
47. Wykaszanie i wygrabianie R-C-1 odc. w centrum             163
48. Wykaszanie i wygrabianie rów równległy do ul. Wiejskiej za bud.             270
49. Wykaszanie i wygrabianie R-2             122
    SUMA: 1211 2862   0 0   555
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 1766            
  JEŁOWA                
50. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-I-19 123 619,92          
51. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-I-21 78 393,12          
52. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna manulane oraz mech. R-I-5 1724 9187          
53. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-K-1 1000 5040          
54. Wykaszanie terenu rowu i odmulanie dna R-I 812 4092,48          
55. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-C 2491 5505,11          
56. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-C-2 1483 3277,43          
57. wykaszanie kos. bijak. R-I-20 561 516,12          
58. wykaszanie kos. bijak. R-I-22 520 478,4          
59. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-I-7 560 1237,6          
60. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-J 881 1947,01          
61. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-B 1730 3823,3          
62. wykaszanie kos. bijak. R-B-1 653 600,76          
63. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką r. melior. dz. nr 120 1140 2519,4          
64. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-9 794 1754,74          
65. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-K-2 698 1542,58          
66. wykaszanie kos. bijak. R-1 317 291,64          
67. wykaszanie kos. bijak. R-I-16 85 78,2          
68. wykaszanie kos. bijak. R-I-17 310 285,2          
69. wykaszanie kos. bijak. R-I-18 687 632,04          
70. wykaszanie kos. bijak. R-I-26 71 65,32          
71. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-J-1 408 901,68          
72. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-5 191 422,11          
73. wykaszanie kos. bijak. R-C-1 148 136,16          
74. wykaszanie kos. bijak. R-B-2 338 345,08          
75. Mech. odmulanie dna rowu R-I-20 561 1747,28          
76. Mech. odmulanie dna rowu R-I-22 520 1619,59          
77. Gruntowna konserwacja R-B-1 653 2033,83          
78. Mech. odmulanie dna rowu R-I-16 85 264,74          
79. Mech. odmulanie dna rowu R-I-17 310 965,52          
80. Mech. odmulanie dna rowu R-I-18 687 2139,72          
81. Mech. odmulanie dna rowu R-C-1 148 460,96          
82. Naprawa przepustu R-I-5 4 100          
83. Naprawa przepustu wraz z przyczółkami i utwardzaniem nawierzchni R-I-20 (dz. nr 886/242)       6 4421,85    
84. Mech. odmualnie dna  R-I-8 (ul. Kwiatowa)       151 959,40    
85. Mech. I manualne odmualnie dna  r. przydr.-melior. ul. Huckiej       251 1758,90    
86. Gruntowna konserwacja r. przydr.-melior. ul. Kupskiej       70 1968,00    
    SUMA: 20771 55024   478 9108   0
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 21249            
  KĘPA                
87. Renowacja i naprawa przepustu R-1-s 6 3078          
88. wykaszanie kos. bijak. R-1 879 808,68          
89. wykaszanie kos. bijak. R-1-s 1731 1592,52          
90. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką r. melior. dz. nr 169 500 1105          
91. wykaszanie kos. bijak. r. melior. w ciągu dz. nr 96 350 318,08          
92. Wykaszanie, wygrabianie i odmualnie R-1-s             854
    SUMA: 3466 6902   0 0   854
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 4320            
  KOLANOWICE                
93. Naprawa przepustu R-E 6 435          
94. wykaszanie kos. bijak. R-E-2 1500 1377          
95. Montaż drenażu – centr. wsi dz. nr 442/75 45 5665,55          
96. Usuwanie zakrzaczeń, czyszczenie dna i skarp od wiatrołomów oraz obumarłych części roślin “kanał młyński”       1000 9018,00    
97. Oczyszczanie wlotu przpeustu. Usuwanie traw i zakrzaczeń. rów odwadniający centrum             54
    SUMA: 1551 7478   1000 9018   54
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 2605            
  KOBYLNO                
98. wykaszanie kos. bijak. R-D 1596 1468,32          
99. wykaszanie kos. bijak. R-D-1 135 124,2          
100. wykaszanie kos. bijak. R-D-2 84 77,28          
101. wykaszanie kos. bijak. R-D-3 681 626,52          
102. wykaszanie kos. bijak. R-D-5 250 230          
103. wykaszanie kos. bijak. R-K-1 2510 2309,2          
104. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-K-5 1382 3054,22          
105. wykaszanie kos. bijak. R-K-7 603 548,57          
106. Gruntowna konserwacja R-D 1596 5889,24          
107. Gruntowna konserwacja R-D-1 135 498,15          
108. Gruntowna konserwacja R-D-2 84 309,96          
109. Gruntowna konserwacja R-D-3 681 2512,89          
110. Gruntowna konserwacja R-K-2, R-K-3 250 922,5          
111. Gruntowna konserwacja r. przydr.-melior. ul. Turawskiej       268 1955,70    
112. Wykaszanie i wygrabianie R-2             104
113. Wykaszanie i wygrabianie rów przydrożny ul. Turawskiej             86
114. Wykaszanie i wygrabianie z częściowym czyszczeniem dna R-K-9             450
115. Wykaszanie i wygrabianie rów przydrożny ul. Polnej             510
    SUMA: 9987 18571   268 1956   1150
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 11405            
  LUBOSZYCE                
116. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-B 2871 6344,91          
117. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-B-1 1909 4218,89          
118. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-E 1005 2221,05          
119. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-E-2 265 585,65          
120. wykaszanie kos. bijak. R-B-4 1062 977,04          
121. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-E-1 284 650,86          
122. Wykaszanie i wygrabianie R-B-4 i rów za ul. Krótką             125
    SUMA: 7396 14998   0 0   125
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 7521            
  ŁUBNIANY                
123. wykaszanie kos. bijak. R-E 2500 2300          
124. wykaszanie kos. bijak. R-D-1 2363 2173,96          
125. wykaszanie kos. bijak. R-D 3743 3443,56          
126. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-D-2 719 1588,99          
127. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-D-3 1594 3522,74          
128. wykaszanie kos. bijak. i odmulanie odmularką R-D-4 1401 3096,21          
129. wykaszanie kos. bijak. R-5 342 314,64          
130. wykaszanie kos. bijak. r. przydr.-melior. w ciągu ul. Powst.Śl. do R-D-4 465 423,83          
131. Inwentaryzacja urz.wod. (4640 m.) R-D-1, R-D-3, R-D-4 # 3075          
132. Naprawa przepustów w ciągu rowów melior. (materiał) R-D # 12272,45          
133. Wskazanie granic rowu na terenie dz. 573 – ujście rowu r. przydr. melior. ul. Powst. Śl. # 1045,5          
134. Prace konserw. i gruntowna konserw. odc. ujściowego r. przydr. melior. ul. Powst. Śl. 837 7121,7          
135. Remont zastawek Z1 i Z2 R-D 12 12700          
136. Wykaszanie i odmualnie dna R-D-3             250
137. Wykaszanie i wygrabianie rów. ul. Kościelna + odc. R-E             108
138. Wykaszanie i wygrabianie R-E-2             258
139. Wykaszanie i wygrabianie R-D i inne wokół boiska LZS             162
140. Wykaszanie i wygrabianie rów melior. wzdłuż ul. Sadowej             280
141. Wykaszanie od. Ul. opolskiej do Leśnej             995
    SUMA: 13976 53079   0 0   2053
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 16029            
  MASÓW                
142. wykaszanie kos. bijak. R-M-1 1500 1376,61          
143. wykaszanie kos. bijak. R-M-2 193 177,56          
144. Wykaszanie i wygrabianie R-M-2             1010
    SUMA: 1693 1554   0 0   1010
  OGÓŁEM DŁ. ODC. OBJĘTYCH UTRZYMANIEM: 2703            
                   
    Sumy ogółem wszystkie miejscowości: 84865 216148,97   3450 30071,91   14337
  TEREN GMINY ŁUBNIANY  CAŁOŚĆ:              
    Całkowita dł. urz. wod. objęta utrzymaniem [m]: 102652            
    Całkowity koszt urz. wod. objętych utrzymaniem [zł]:   246220,88          

Poniżej wybrane zdjęcia wykonane podczas odbiorów prac na terenie gminy Łubniany prac 2018 r.: