W listopadzie Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach  odebrał ostatnie zlecone prace wchodzące w plan robót na rok 2021. Oprócz podstawowego zakresu robót obejmującego wykaszanie i odmulanie rowów melioracyjnych, zamontowano dwie przepustozastawki. Łączna długość urządzeń wodnych objęta działalnością tut. spółki wodnej w tym roku wyniosła 63,6 km, a koszt robót ukształtował się na poziomie ok. 161 tyś. zł.

Pierwsze przepustozastawki zamontowano w m. Łubniany i Dąbrówka Łubniańska. Zalicza się je do urządzeń wspomagających mikroretencję wód na zasadzie retencji korytowej. Obecne rozwiązanie w tym zakresie wdrożone przez tut. spółkę wodną nie wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, co w dużej mierze przyczyniło się do zmniejszenia kosztów i czasu niezbędnego na realizację zadania. Konstrukcja zamontowanych urządzeń nie wpływa na zmianę stanu technicznego rowu melioracyjnego, w ciągu którego jest montowane. Jedynym warunkiem zamontowania przepustozastawki jest istniejący przepust wyposażony w rurę z odpowiednim kielichem. Dzięki temu możliwe jest szczelne połączenie przepustozastawki z przepustem. Tego typu urządzenie w miarę potrzeby może być zdemontowane i przeniesione do użytkowania na innym rowie o podobnych parametrach.       

Część kosztów działalności spółki została pokryta z uzyskanego dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na kwotę ok. 67 tyś. zł. Kwota ta jest znacznie niższa niż w ubiegłym roku ze względu na mniejszy udział środków własnych spółki w realizacji zadań. A to z kolei ma bezpośredni związek z rosnącymi cenami usług. W związku z powyższym na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Delegatów padła propozycja zwiększenia stawki, która od 2017 r. wynosi 21 zł. Podwyżka stawki jest istotna dla utrzymania obecnego poziomu realizacji rocznych planów prac i możliwych do uzyskania dotacji.  

Przepustozastawka o średnicy 0,6 m (zastawka melioracyjna) w Łubnianach
Przepustozastawka o średnicy 0,8 m w Dąbrówce Łubniańskiej.