Plan prac i wysokość stawki na 2023 r.

W związku z uchwaleniem planu prac na 2023 r. obejmujący wszystkie urządzenia administrowane przez tut. spółkę wodną zakłada się wykoszenie wszystkich rowów melioracyjnych oraz inne prace konserwacyjne w zależności od priorytetów zgłoszeń i budżetu. Na 2023 r. Walne Zgromadzenie Delegatów uchwaliło stawkę w wysokości 28 zł za tereny do powierzchni jednego hektara. Powyżej jednego hektara kwotę składki oblicza się jako iloczyn stawki i powierzchni danego […]

Przeczytaj